خلاقیت یکی از نیروهای پلیس هندوستان برای جلوگیری از حضور مردم در سطح شهر

به گزارش رسانه شناسه نیوز، راجش بابو یکی از نیروهای پلیس هندوستان در اقدامی جالب کلاه ایمنی خود را به شکل ویروس کرونا درآورد. او با این ایده به دنبال کم کردن حضور مردم در سطح شهر است/cnn.